• ნიადაგის ლაბორატორიული შემოწმება
  • გეოლოგიური ჭრილის მომზადება
  • გ.რ.გ.-ს საპროექტო დოკუმენტაცია, ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური კვლევები