დენდროლოგია

  • მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნის მომზადება
  • მწვანე ნარგავების ფიტოსანიტარული კვლევა (ლაბორატორიული კვლევა)
  • გამწვანების (დენდროლოგიური) პროექტის მომზადება
  • მწვანე ნარგავების გამწვანების პროექტის მიხედვით გაშენება
  • დიდტანოვანი მწვანე ნარგავების (25 სმ.-ზე მეტი) გადარგვის ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება
  • მწვანე ნარგავების გადარგვა
  • მწვანე ნარგავების დარგვა