გეოდეზია

  • საინჟინრო გეოდეზიური მომსახურება (კორპუსის მშენებლობასა და გზის მშენებლობაზე)
  • ტოპოგრაფიული რუკის მომზადება
  • საკადასტრო აზომვითი/აგეგმვითი ნახაზის მომზადება
  • საკადასტრო აზომვითი/აგეგმვითი გამიჯვნის ნახაზის მომზადება
  • საკადასტრო აზომვითი/აგეგმვითი გაერთიანების ნახაზის მომზადება
  • შესატანი ან გასატანი მიწის მოცულობის დათვლა
  • შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება
  • დაკვალვითი სამუშაოების მომზადება
  • შენობის ფასადის აზომვითი სამუშაოები